شناسایی نشانگرهای محوری مدیران آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه، تبیین و استخراج چارچوب صلاحیت‌ مدیران مدارس به عنوان رهبر یادگیری (دانایی) می‌باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی، نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی تحلیلی و بر حسب روش اجرا از نوع پژوهش‌های ترکیبی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل: کلیه مقالات، رساله‌ها، طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی مرتبط با موضوع مورد پژوهش در گستره زمانی 2000-2018 در حوزه صلاحیت‌های رهبر یادگیری با نمونه‌گیری هدفمند بود. در بخش کمی، جامعۀ آماری شامل تمام مدیران مدارس آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بر اساس روش تصادفی ساده، تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی، تحلیل مضمون با همسو‌سازی داده‌ها به تدوین و اعتباریابی چارچوب صلاحیت‌های رهبر یادگیری (دانایی) پرداخته شد. در این فرایند دو پیش‌سازمان‌دهندۀ یاددهی-یادگیری و سازمانی، و نیز 8 مضمون پایۀ اعتبار سنجی شد. در بخش کمی، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق ساخته 36 گویه ای می‌باشد که بر اساس تحلیل مضمون تهیه شد، همچنین ضریب پایایی بر اساس آلفای کرونباخ مقدار قابل قبول 95/0 را نشان داد. داده‌ها توسط نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ابزار مذکور از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها