رابطه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلا‌‌می‌ با ‌‌‌اشتیاق کاری در کارکنان شهرداری منطقه 16 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌‌‌‌های اسلا‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌با ‌‌‌اشتیاق کاری در کارکنان شهرداری منطقه 16‌ استان تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری منطقه 16‌ تهران ‌به‌تعداد 482 نفر بود که تعداد 226 نفر از میان آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش‌‌، پرسشنامه‌‌‌های فرهنگ سازمانی زارعی‌متین (1378) و ‌‌‌اشتیاق کاری سلانوا و شافلی (2001) بودند. با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام ‌به‌گام ‌فرضیه‌‌‌های پژوهش آزمون شدند. نتایج مربوط به ضرایب همبستگی پیرسون نشان می‌دهند از 24 ضریب همبستگی مربوط به مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی اسلامی تنها ضریب همبستگی مربوط به ‌‌مؤلفه برگزاری و شرکت در نماز جماعت ‌‌با ‌‌‌اشتیاق کاری رابطه معنی دار ندارد. ۲۳ مؤلفه دیگر با مقادیر ضرایب همبستگی بین ۴۶۲/۰ برای مؤلفه خود نظارتی تا ۱۹۴/۰ برای مؤلفه تعاون و همکاری همبستگی‌های معنی دار دارند. و فرضیه‌های مربوط به آنها تأیید شده‌اند. همچنین، ضریب همبستگی کل فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌‌‌های ‌اسلا‌‌می ‌و ‌‌‌اشتیاق کاری با مقدار ۵۴۳/۰ رابطه معنی‌داری است. ضریب همبستگی چندگانه رگرسیون گام ‌به‌گام نیز با سه متغیر برگزیده احساس مسؤلیت، خلاقیت و نوآوری و خود نظارتی و با مقاار ۵۶۰/۰ معنی‌دار است. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر در این زمینه همسویی دارند. بر اساس این نتایج توصیه‌هایی به سازمان‌ها به عمل آمده است.

کلیدواژه‌ها