تدوین برنامه درسی مبتنی بر فلسفه برای کودکان پایه چهارم در درس علوم تجربی با تاکید بر کاوشگری علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران

3 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش تدوین برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان با رویکرد کاوشگری علمی در پایه چهارم ابتدایی است. این پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی انجام شده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، متخصصان، صاحب‌نظران و پژوهش‌گران حوزه فلسفه و برنامه درسی بود. با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی و اشباع نظری، با آگاهی‌دهندگان کلیدی مصاحبه به‌عمل آمد. با استفاده از یافته‌ها، چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی دوره متوسطه فلسفه برای کودکان با رویکرد کاوشگری علمی برای پایه چهارم ابتدایی در قالب چهار عنصر طراحی و برنامه درسی تدوین گردید. که عناصر هدف شامل (پرسشگری، نقادی، مسئولیت پذیری، رشد فردی و اجتماعی، رشد تفکر، شکوفایی استعداد) محتوا شامل (طبقه بندی، تمثیل، رابطه کل و جز، رابطه وسیله و هدف و به دنبال معانی) عنصر روش شامل (بحث گروهی ، بدیعه پردازی، تفحص گروهی، پرسش و پاسخ ، مداخله راوی ، بیان فکر، بارش مغزی ،کاوشکری علمی) و ارزشیابی شامل(درون داد،فرایند، برون داد،بازخورد) در تدوین و طراحی برنامه درسی لحاظ گردید.

کلیدواژه‌ها