شناسایی موانع بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 عضو هیات علمی دانشاستادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایرانگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی موانع بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی بود. این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به تعداد 373 نفر تشکیل می‌دادند که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته موانع بین‌المللی سازی با 69 سوال و پرسش‌نامه محقق ساخته انطباق پذیری سازمانی با 40 سوال استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ موانع بین المللی سازی دارای سیزده مؤلفه‌ «فرهنگی، روش تدریس، محتوایی، انسانی، تجهیزاتی، ساختاری، مدیریتی- سیاسی، مالی، تکنولوژیکی، خدمات پشتیبانی، همکاری‌های بین المللی، موانع داخلی سازمان و برنامه درسی» است. همچنین موانع بین‌المللی سازی دانشگاه بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها