طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه برنامه ریزی درسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران

4 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی به روش تحلیلی-اکتشافی بود، جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی 5 دانشگاه آزاد اسلامی ایران به تعداد 2468 نفر و کل اعضای کارشناسان اجرایی و آموزشی آن 3049 نفر بود. از نمونه‌گیری هدفمند به روش تصادفی طبقه‌ای و فرمول کوکران، برای انتخاب نمونه کمک گرفته شد و تعداد اعضای هیأت علمی 179 نفر و تعداد نمونه کارشناسان اجرایی و آموزشی 221 نفر که به طور جمع 400 نفر بودند، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های خی دو و ویلکاکسون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی (اهداف، محتوا، مواد و روش‌های آموزشی، ارزشیابی) و ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری، شناختی، ارتباطی) در نظر گرفته شد. یافته‌ها نشان داد بارعاملی اهداف 92/0 و ارزشیابی 77/0 در مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی به ترتیب شناختی و ارتباطی و ساختاری و بار عاملی محتوا 91/0 به ترتیب ارتباطی و شناختی و ساختاری و بار عاملی مواد و روش‌های آموزشی 82/0 به ترتیب شناختی و ساختاری و ارتباطی می‌باشد. در نتیجه طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در آموزش عالی ایران معنادار می‌باشد

کلیدواژه‌ها