شناسائی عوامل فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته تحصیلی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده

چکیده

هدف تحقیق شناسائی عوامل فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته تحصیلی دانشگاهی در دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی می‌باشد که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 305 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته به منظور شناسائی عوامل فردی مؤثر بر افزایش کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته تحصیلی دانشگاهی استفاده شد که روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته تحقیق با استفاده از آزمون های همبستگی تاوبی‌کندال و اسپیرمن نشان داد که عوامل فردی دانش آموختگان شامل خودباوری، میل به نتیجه، ریسک‌پذیری، هدایت و رهبری، خلاقیت و آینده‌نگری در افزایش کارآفرینی آنها نقش دارد.

کلیدواژه‌ها