ارزیابی اثربخشی به کارگیری الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، به کارگیری و سنجش اثربخشی الگوی یادگیری سیّار در انتقال مفاهیم دروس دانشگاهی و بطور خاص درس آمار بر بستر شبکه های اجتماعی بود.
روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های آزاد و دولتی شهر تهران در مقطع ارشد و دکتری در سال تحصیلی 1397 که مشغول به تحصیل بودند، می‌باشند. از بین این جامعه آماری، 90 نفر انتخاب شدند و به گروه های آزمایش و کنترل (هر کدام 45 نفر) انتساب تصادفی یافتند. گروه آزمایش یک دوره آموزش درس روش های آماری بر بستر شبکه اجتماعی WhatsApp را به مدت 17 جلسه را گذراند و گروه کنترل نیز همین دوره را به صورت حضوری در دانشگاه طی کردند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل یک پرسش نامه جهت سنجش رضایت از محیط یادگیری/ کلاس و یک آزمون پیشرفت تحصیلی جهت ارزیابی اثربخشی یادگیری فراگیران بود.
یافته ها: در خصوص مولفه های اثربخشی( محتوی، مدرس و امکانات)، نتایج نشان داد که فراگیران در گروه آزمایش رضایت از کلاس بیشتر و یادگیری بهتردر قیاس با دوره های آموزشی حضوری داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گیری نمود به کارگیری الگوی یادگیری سیّار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش های دانشگاهی موجب افزایش اثربخشی دوره های آموزشی می شود.

کلیدواژه‌ها