تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی-علوم تربیتی-مدیریت و حسابداری-آزاد اسلامی رودهن-ایران

2 مدیریت اجرایی-علوم تربیتی-مدیریت و حسابداری-آزاد اسلامی رودهن-ایران

چکیده

در دنیای به شدت رقابتی امروزی سازمان ها نه تنها برای سود بیشتر بلکه حتی برای بقای خود نیازمند خلاقیت و افزایش بهره وری می باشند که این امر نیازمند مدیریتی متعامل و تحول آفرین می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است که در سال 96-97 در این شرکت در استان هرمزگان مشغول به کار بوده‌اند و تعداد آن‌ها 200 نفر است. بر اساس جدول مورگان و با در نظر گرفتن 10 درصد افت، نمونه 140 نفری به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین باس و آولیو (2000) با پایایی858/0=α، رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) و (904/0=α)، خلاقیت کارکنان کوالهو و همکاران (2011) و (785/0=α) جمع‌آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظرمتخصصان مورد تائید قرار گرفت. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMARTPLS و از طریق آزمون رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و و خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.رهبری تحول آفرین(نفوذ آرمانی رفتار و صفات، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی) بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارد. رهبری تحول آفرین(انگیزش الهام بخش) بر خلاقیت تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها