مدلی برای تبیین رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی-علوم تربیتی-مدیریت و حسابداری-آزاد اسلامی رودهن-ایران

2 مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل برای تبیین رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی است. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت مذکور باتعداد 1000 نفر که 306 نفر نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد یادگیری‌سازمانی واتکینز و مارسیک (2003)، سلامت‌ سازمانی‌هوی‌ و فیلدمن(1996) و عملکردسازمانی اچیو (2009) استفاده شده است. روایی محتوایی توسط متخصصان تایید شد و پایایی ابزار ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ یادگیری سازمانی 981/0، سلامت سازمانی 911/0، عملکرد سازمانی 961/0محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل داده‎ها ازآمارتوصیفی و استنباطی، از آزمون رگرسیون برای بررسی رابطه بین متغیرها و از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و شاخصهای برازندگی برای طراحی و بررسی برازش مدل استفاده شد. نتایج آزمونهای آماری بیانگر این است که:
-بین یادگیری سازمانی وسلامت سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.
- مدل ساختاری مناسب برای تبیین رابطه بین یادگیری سازمانی وسلامت سازمانی با عملکرد سازمانی طراحی شد.
-مدل ساختاری پژوهش از برازش لازم برخوردار است .

کلیدواژه‌ها