ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش "ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی" است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.جامعه اماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان شامل 413 نفر بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 30 گویه ای می باشد. آلفای کرونباخ در مجموع 0.896 محاسبه گردید. نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد،مهمترین مولفه های ارزیابی آموزش الکترونیکی شامل:کیفیت سیستم،کیفیت اطلاعات و محتوا،عوامل تسهیل کننده، کیفیت استاد، تعامل بین استاد و دانشجو، تمایل کاربر و موفقیت آموزش مجازی می باشند. نتایج نشان می دهد،بالاترین ضریب مسیر مربوط به مولفه عوامل تسهیل کننده و در جایگاه دوم تعامل بین استاد و دانشجو است.و در جایگاه سوم تمایل کاربر قرار دارد.همچنین نشان داد:بالاترین سطح همبستگی بین مؤلفه‌های تسهیل کننده و کیفیت استاد با ضریب همبستگی 0.79 ، در جایگاه دوم بین عوامل تسهیل کننده و موفقیت آموزش مجازی با ضریب همبستگی 0.78 و در جایگاه سوم بین مولفه های کیفیت سیستم و موفقیت آموزش مجازی با ضریب همبستگی 0.76 و در جایگاه چهارم نیز کیفیت اطلاعات و محتوای و موفقیت آموزش مجازی بوده است

کلیدواژه‌ها