طراحی مدل امیخته از عناصر پیشران سازمان های توسعه محور مبتنی بر آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

از آنجا که الگوهای سازمان توسعه محور به شدت بافت محور است و وابسته به فرهنگ خاص هر جامعه است، از اینرو پژوهش حاضر درصدد بود تا مولفه های سازمان توسعه محور در سازمان های دولتی در ایران را شناسایی و رتبه بندی کند. به این منظور از ابتدا از پژوهشی کیفی استفاده شد و 22 نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه توسعه سازمانی بر اساس روش نمونه گیری هدفمند نظری انتخاب شدند و سپس بر اساس مولفه های استخراج شده، از AHP فازی برای رتبه بندی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه باز و همچنین تکنیک دلفی بود. علاوه بر آن، برای تحلیل داده های به دست آمده نیز از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که مهمترین مولفه های سازمان توسعه محور به ترتیب عبارتند از رهبری، منابع، ارکان اصلی استراتژیک، سیستم های عملیاتی و فرایندهای پشتیبانی، سازوکارهای سودمند، پاداش، نگرش نسبت به تغییر، محصولات و خدمات پیآمدها و نتایج، سنجش و ارزیابی، بازار و فرهنگ سازمانی. از بین مولفه های شناسایی شده شاخص مدیریت و ر هبری پویای سازمانی در بالاترین اولویت برای توسعه سازمان های رسانه‌ای قرار دارد.

کلیدواژه‌ها