رابطه ادراک از سیاست سازمانی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدریت آموزش عالی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

2 2دانشیار گروه مدریت آموزشی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

3 دانشیار گروه مدریت آموزشی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر عبارت بود رابطه ادراک از سیاست سازمانی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه مدل. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه 8 کشور که طبق آمار مأخوذه در سال 97-96 به تعداد 221 نفر بودند. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر بوده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ایی بر مبنای جنسیت در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون(1997 و پرسشنامه استاندارد فلات شغلی میلیمن(1992) بود. روایی و پایایی ابزار مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفته است. بهم منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد در قالب جداول و نمودار و استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیر نوف، تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS ، روش وزنه ایی آنتروپی شانون، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چند گانه و در نهایت با استفاد از برازش مدل معادلات ساختاری مدل تحقیق نهایی محاسبه شده و در نرم افزار spss و pls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد وضعیت ادراک سیاسی سازمان و ابعاد آن، وضعیت فلات شغلی و ابعاد آن در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان شمال کشور در حد متوسطی بوده است. ارتباط مثبت و معنی داری بین ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن با فلات شغلی و ابعاد آن وجود دارد

کلیدواژه‌ها