شناسایی عوامل تکنولوژیکی، آموزشی و اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مشاوره و علوم تربیتی ،مدیریت آموزشی،رشته تحقیقات آموزشی ، دانشگاه آزاد واحدرودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تکنولوژیکی، آموزشی و اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران ، روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر تحلیل داده ها، جزء تحقیقات آمیخته ای ، از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر تهران اعم از زن و مرد شامل1200نفر در سال تحصیلی 98-1397 که از این تعداد 291 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای نسبی و تصادفی ساده انتخاب وابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته با 51 گویه تدوین و روایی و پایایی پرسشنامه تأیید و داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار MAXQDA ، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد؛ مولفه های(برخورداری از دانش فنی استفاده از تکنولوژی، سرعت نشر تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژیهای مرتبط با آموزش، سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی آموزشی) جزء عوامل تکنولوژیکی، مولفه های(تناسب اهداف آموزشی با نیاز دانش آموزان، برخورداری از توانایی های روانشناختی، برخورداری از توانایی های علمی و برخورداری از توانایی های تدریس) جزء عوامل آموزشی و مولفه های (تخصیص اعتبار مناسب، توانایی دریافت اعتبار و توزیع اعتبار) جزء عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه شناسایی شد. بعلاوه از نظر معلمان عوامل یاد شده در راستای عوامل تکنولوژی و آموزشی و عوامل اقتصادی، تخصیص اعتبار مناسب و توانایی دریافت اعتبار، در وضعیت مطلوبی بسر می برند، اما شاخص توزیع اعتبار مناسب در حال حاضر در وضعیت مطلوبی بسر نمی برد.

کلیدواژه‌ها