ارائه چارچوب ادراکی الگوی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه: بانک مسکن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

 این پژوهش با هدف ارائه چارچوب ادراکی الگو ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها آمیخته، از نظر اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بدست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 83/0 برآورد شد. تحلیل داده‌های کیفی از طریق کدگذاری صورت گرفت. برای تحلیل داده‌های کمی با استفاده از آزمون‌های آماری مرتبط شامل تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی، آزمون کولموگروف و اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده‌ها، آزمون ضرایب معناداری برای سنجش ارتباط میان مؤلفه‌های الگوی تحقیق، تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه بار عاملی برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مربوطه و در نهایت ارزیابی کلی الگوی به دست آمده از تکنیک الگویابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار smart pls انجام شده است. بر اساس نتایج حاصله، الگوی استخراجی دارای 5 مؤلفه و 38 شاخص برای ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی در بانک مسکن می‌باشد. پس از نهایی شدن تحلیل داده‌ها و استخراج الگوی مفهومی، به منظور بررسی اعتبار‌ الگو با 30 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران بانک درخصوص مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگو هم‌اندیشی و توافق صورت پذیرفت و سپس بر اساس پرسشنامه محقق ساخته سنجش میزان تناسب اجزای الگو با انجام آزمون تی هتلینگ صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها