رابطه بین توانمند سازی و تعهد سازمانی با عملکرد بالا در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف این پژوهش، رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی با عملکرد بالا در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 425 نفر می باشند. تعداد نمونه طبق جدول مورگان تعیین و سپس بصورت نمونه گیری تصادفی ساده 200نفر مشخص شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش توانمند سازی از نظر اسپریتزر(1996) با 12 گویه و تعهد سازمانی از پرسشنامه نظر آلن مایر(1990) با 12 گویه و عملکرد از پرسشنامه دمیتریوس و همکاران( 2016) با 30 گویه استفاده شده است. و پایایی آن آن از طریق محاسبه آلفا کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه توانمندسازی برابر با 87/0، برای پرسشنامه تعهدسازمانی برابر با 88/0، برای پرسشنامه عملکرد بالا برابر 96/0 تهیه شده است. اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای و به روش میدانی جمع آوری شده است که در دو بخش توصیفی و استنباطی در محیط spss با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیری خطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد میزان رابطه توانمندسازی و تعهد سازمانی با عملکرد بالا با ضریب 60 /0 رابطه مثبت و معناداری بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • خانعلیزاده، رقیه، مشبکی، اصغر، فانی، علی اصغر، و کردنائیج، اسدالله. (1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی  (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهش نامه مدیریت تحول،3، 45- 20.
 • دراکر، پیتر(1380)، جامعه پس از سرمایه داری، ترجمه محمود طلوع. تهران، موسسه خدمات فرهنگی سا، 125.
 • نجارزاده شریف آباد، علی.و داودی، علی. (1393) . بکارگیری روش سیستم کاری عملکرد بالا ( HPWS )
 • هداوند، س؛ و صادقیان، ش. (1386)، سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان. مجله تدبیر،180 ،87-129.
 • یاری، حمیدرضا( 1385 )، مطالعه ای پیرامون وضعیت و الزامات توانمندسازی نیروی انسانی در استانداری همدان، پایاننامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
 • ابطحی، سید حسن،و عباسی، سعید. (1386). توانمندسازی کارکنان. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 • استرون،حسین (1377)، تعهد سازمانی،فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ،دوره پنجم ،شماره مسلسل 17 ،تهران. 
 • اسکندری، مجتبی (1381)،طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران (بررسی موردی مدیران کاروانهای حج جمهوری اسالمی ایران)، سازمان حج و زیارت، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 • اسماعیلی، کوروش(1380)، تعهد سازمانی، ماه نامه تدبیر، 11.
 • بختیارى،حسن و احمدىمقدم، اسماعیل(1389)، "نقش راهبردهاى مدیریتى در توانمندسازى"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى5(1)،39-53.
 •  بلانچارد کن،کارلوس جان راندولف الن(1379)،سه کلید توان افزایی ترجمه فضل الله‌امینی،تهران انتشاران فرا.
 •  بیلی، رابرت دبلیو(1382)، " مهندسی عملکرد انسانی" ، چاپ پنجم، تهران:نشر نی، صص261 – 260.
 •  پاک طینت، ا، و فتحیزاده، ع. (1387(؛ توانمندسازی کارکنان: ضرورت ها و راه کارها. پژوهشگر مدیری،صص .47 -11،33 .
 • تحقیقات و آموزش مدیریت.
 • دیویس،کیت(1376).رفتار انسانی در کار،محمد علی طوسی،تهران:مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • رابینز، استیتن پی(1379).تئوری سازمان(ساختار، طراحی، کاربردها)، ترجمه دانایی فرد، حسن و الوانی، مهدی، انتشارات صفار اشرافی، صص 45.
 •  رابینز ، استیفن پی .( 1378 ). مبانی رفتار سازمانی ( ترجمه علی پارسائیان و محمـد اعرابـی)، همدان :دفتر پژوهش های فرهنگی .
 •  رابینز، استیفن پی، ای جاج، تیموتی،(1385). مبانی رفتارسازمانی"،ترجمه مهدی زارع، چاپ دوّم، تهران انتشارات نص، صص 1011 – 1010.
 •  رنجبریان،بهرام (1385)،تعهد سازمانی،مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان،سال دهم،شماره 1و2،ص 41.
 • زارعی متین، حسن، واحمدی، فریدون.( 1388). نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 44-22.
 • زاهدی، شمس السادات. و نجاری، رضا. (1387) . بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش. دوره 6، شماره 1. صفحات:3-13.
 • سیدجوادین، سیدرضا. و حسین زاده، ماشااله. (1387) . بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران. مدرس علوم انسانی. دوره 12 ،شماره 1. صفحات:159-188.
 •  صنعتی ، زینب(1386)؛" بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان" ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه نهران ؛ پردیس قم.
 • علمداری. میثم. ودیگران.(1392) . بررسی رابطه سیستم های کاری با عملکرد بالا با نقش میانجی استراتژی های منابع انسانی با کارآفرینی درون سازمانی )منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره) شیراز: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
 •  فرهنگی، علیاکبر(1386). ارتباطات انسانی. تهران: نشر رسا.
 • فقیهی فرهمند، ن. (1388). مدیریت عملکرد کارکنان با تأکید بر عوامل اجتماعی سازمانی (مطالعة موردی: سازمان های اداری و صنعتی تبریز). چشم انداز مدیریت،(32):181-169.
 • کینلا، دنیس. (1383).توانمندسـازی منابـع انسـانی. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان. تهران: انتشارات مدیران.
 • یعقوبی،مریم؛جوادی،مرضیه وکریمی،سعید(1388)،بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان.فصلنامه بیمارستان،دوره 8،شماره 3 ,4- ،7 1.

 

 • Bandura,Albert.(1997) Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H .Freeman.
 • Bateman, T. S. & Strasser, S.(1984), “A Longitudinal Analysis of the Antecedents of Organizational Commitment” Academy of Management Journal, 27(4), Pp. 95-112.
 • Becker, B. & Gerhart, B. 1996. The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. Academy of management journal 39(4). P: 779-801.
 • BlandyR.MDockeryandA.Hawke(2003),"TrainingInvestmentintheAstraliancontext",InternationalConferenceonEducation and Training Brishane Astralia:Griffith University.
 • Bowen, D. E & Lawler, E.E. (1992). The Empowerment of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management Review, 33, 9- 31.
 • Colins, David (1996), Control & Isolation in The Management Empowerment. Empowerment in Organization, 4, 29- 39.
 • Conger, J.A., & Kanungo, R.N.(1998). The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of management review,13,471-482.
 • Cook, Sara (1994), The Cultural Implications of Empowerment. Empowerment in Organization, 2, 9- 13.
 • De Oliveira, L B. & Da Silva, F F R A. 2015. The Effects of High Performance Work Systems and Leader-Member Exchange Quality on Employee Engagement: Evidence from a Brazilian Non-Profit Organization. Procedia Computer Science 55. P: 1023-1030.
 • George, J. M., & Bettenhausen, K. (1990). Understanding Prosocial Behavior, Sales Performance, and Turnover: A Group – Level Analysis in a Service Context. Journal of  Applied Psychology, 75, 698- 709.
 • Lin, Y T. & Liu, NC. 2016. High performance work systems and organizational service performance: The roles of different organizational climates. International Journal of Hospitality Management 55. P: 118-128.
 • Luthans, F (2008). Organizational behavior. Boston: McGraw Hill.
 • Michaelis, B. Wagner, J D. & Schweizer, L. 2015. Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity. Journal of Business Research 68(5). P: 1035-1044.
 • Mihail, D M. & Kloutsiniotis, P V. (2016). The effects of high-performance work systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece. European Management Journal.
 • Miller, H. Mire, S. & Kim, B. 2009. Predictors of job satisfaction among police officers: Does personality matter?. Journal of Criminal Justice 37. P: 419–426.
 • Quinn, R. E., & Spreitzer, G., M. (1997). The Rode To Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider Organizational Dynamics. Journal of Quality Management, 26 (2),
 • Rafiq Mohammed , Pervaiz . k . Ahmed (1998); “A contingency Model For Empowering Customer-contact Servicies Employees” ; Management Decision ; Vol. 36; No.10; PP.683-693.
 • Riketta, M. (2002) "Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance: a Meta-Analysis", Journal of Organizational Behavior, 23: 257-66.
 • Savery K. Law Son, J. Alan Luks. (2001). The Relationship Between Empowerment Job Satisfaction & Reported Stress Levels Some Australian Evidence Leadership & Organization Development, Journal MCB University Press, 22, 97- 104.
 • Schuler, R S. (2005). Strategic human resource management and industrial relations. Human Relations 42(2). P: 157-184.
 • Spreitzer, G. M. (1996). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. The Academy of Management Journal, 38(5): 1442-1465.
 • Sreers R.M., Porter L.W. (1983). Motivation and Work Behaviour. Mc Graw Hill, Book Co.
 • Thomas Kw,velthouse BA(1990). Task motoivation. Acad manage cognitive elements of empowerment: an “Interpretive” model of intrinsic.
 • Tsao, C W. Chen, S J. & Wang, Y H. )2016(. Family governance oversight, performance, and high performance work systems. Journal of Business Research 69(6). P: 2130-2137.
 • Vlachos, I. )2008(. The effect of human resource practices on organizational performance: evidence from Greece. The International Journal of Human Resource Management 19(1). P: 74-97.
 • White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 297-333.
 • Wilkinson, A. (1998). Empowerment: theory and practice.Personnel Review, 27(1), 40-56.