تبیین و درجه بندی ابعاد استقلال دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا در دانشگاه‌ آزاد اسلامی مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، تبین و درجه بندی ابعاد استقلال دانشگاهی با رویکرد دلیل­گرا در دانشگاه­ آزاد اسلامی مازندران می باشد. این پژوهش با هدف کاربردی و با روش توصیفی از نوع پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری آن، شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه­ آزاد اسلامی مازندران به تعداد 1537 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 308 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­ محقق ساخته استقلال دانشگاهی با رویکرد دلیل­گرا با 36 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و روایی سازه آن نیز تایید گردید. پایایی ترکیبی و مقدار آلفای کرونباخ آن نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ استقلال دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا دارای سه بعد «استقلال علمی، استقلال فکری و استقلال در روابط ملی و فراملی» بوده که بعد استقلال علمی دارای بالا­ترین درجه و بعد استقلال در روابط ملی و فراملی دارای پایین­ترین درجه می باشد. 

کلیدواژه‌ها


 • اسدی، محمد. (1395). نقش عوامل استقلال دانشگاهی در رتبه­بندی دانشگاه­های اروپایی. فصلنامه آموزش عالی، 9 (36)، 49-31.
 • آقاتبار رودباری، جمیله؛ آقامیرزایی محلی، طاهره؛ بریمانی، خدیجه و یوسفی سعیدآبادی، رضا. (1396). بررسی شکاف استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانی). مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10 (5)، 344-334.
 • آقامیرزایی محلی، طاهره؛ بریمانی، خدیجه؛ آقاتباررودباری، جمیله و فلاح، وحید. (1397). اولویت‌بندی ابعاد استقلال دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 18 (10)، 93-84.
 • غیاثی ندوشن، سعید و خلیلی، ابراهیم. (1397). نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه. فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی، 4 (14)، 232-183.
 • فتح الهی، احمد؛ یمنی، محمد؛ صباغیان، زهرا؛ فراستخواه، مقصود و قاضی طباطبائی، محمد. (1394). تحلیل محتوای برنامه­های توسعه آموزش عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، 7 (1)، 45-27.
 • فراستخواه، مقصود. (1389). دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله­های ایرانی. تهران: نشر نی.
  • Al-haimi, B., Ibrahim, D. N., & Ab Hamid, MR. (2019). An Investigation of the Current Autonomy Status of the Malaysian Public and Private Universities: An Empirical Result. FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity, 2019, 363-374.
  • Kleizen, B., Verhoest, K., & Wynen, J. (2018). Structural reform histories and perceptions of organizational autonomy: Do senior managers perceive less strategic policy autonomy when faced with frequent and intense restructuring?. Public Administration, wileyonlinelibrary, 1-19.
  • Matthews, S. (2017). Autonomy and Accountability in Higher Education: Lessons from Ghana and Mexico. Policy IDEAS, 39, 1-26.
  • Michavila, F., & Martinez, J.M. (2018). Excellence of Universities versus Autonomy, Funding and Accountability. European Review, 26 (1), 48–56.
  • Ofoyuru, D.T.,  Lukwago, R., & Kimoga, J. (2016).Extent of Institutional Autonomy in Determination of Content and Quality of University Education in Uganda. International Research in Higher Education, 1 (2), 64-71.
  • Sabzalieva, E. (2017). The policy challenges of creating a world-class university outside the global ‘core’. European Journal of Higher Education, 7 (4), 424-439.
  • Wan, C.D. (2017). The History of University Autonomy in Malaysia.  Policy IDEAS, 40.