تاثیر تعالی و بالندگی سازمانی بر توسعه منابع انسانی (مورد مطالعاتی: سازمان هواشناسی کشور)

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعالی و بالندگی سازمانی بر توسعه منابع انسانی انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت به دلیل قابل اجرا بودن از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی ( زمینه یابی )  انجام شد. جامعه  آماری 400 نفر ، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد و دولتی شهر تهران و کارکنان سازمان هواشناسی کشور بود که نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 196 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بود. پرسشنامه تحقیق تلفیقی از پرسشنامه محقق ساخته توسعه منابع انسانی برگرفته از فلینت و همکاران (2002)، پرسشنامه ۶ سوالی اشتراوس و کوربین و پرسشنامه اعتبار سنجی الگو ۴ مولفه ای استاندارد بود. روایی و پایایی ابزارها مورد سنجش قرار گرفته و تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی ( شامل روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ( PLS) و آزمون تی تک گروهی) انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بالندگی و تعالی بر توسعه منابع انسانی در سازمان هواشناسی کشور تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها