رابطه بین راهبردی‌های حل مسئله با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال - دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای حل مسئله با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت است . این مقاله کاربردی و روش آن از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری این مقاله شامل کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی راه‌آهن بودند. تعداد کل دانشجویان 760 نفر بود که بر اساس جدول تناسب حجم نمونه مورگان 260 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پایایی پرسشنامه استاندارد حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) برابر 86/0 و پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84/0 گزارش شد. برای متغیر تفکر انتقادی میزان پایایی پرسشنامه در پژوهش (احمد بیگی، 1397) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81% و پایایی پرسشنامه تفکر انتقادی در این پژوهش 86/0 گزارش شد. برای تحلیل داده‌ها از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد. در روش توصیفی با استفاده از فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد به بررسی وضعیت متغیرهای موردبررسی و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت توزیع داده‌ها استفاده شد. چون داده‌ها دارای توزیع نرمال بودند پس برای آزمون این فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. کلیه تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزار کامپیوتری SPSS ورژن 23 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین راهبردهای حل مسئله و تفکر انتقادی ارتباط معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها