بررسی عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر باهدف کلی، تعیین عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدرسه منطقه 15 و تعیین تقدم و تاخر عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدرسه منطقه 15 را بر مبنای مدل تعالی سازمانی درسال 1397 مورد ارزیابی قرار داده است . این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه از بین 204 نفر جامعه با استفاده فرمول کوکران تعداد 134 نفر انتخاب گردید. ابزار تحقیق این پژوهش که بوسیله پرسشنامه پیشرفته متغیرها را اندازه گیری می کند شامل 10 معیار که هر معیار دارای نکات راهنما ومصادیق عینی است که براساس ویژگیهای آموزش و پرورش تنظیم شده است. برای روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان استفاده شده است و برای پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرانباخ استفاده گردید که مقدار آن 93 / 0 بدست آمد. نتایج ذیل به دست آمد بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به حوزه یاددهی و یادگیری (78%) اولین درجه توسعه مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور( 72%) درجه دوم و توسعه و توانمندها و مشارکت نیروی انسانی (70%) درجه سوم و مدیریت امور اجرایی و اداری (70%) درجه چهارم و فعالیت های فوق برنامه و پرورشی (69%) درجه پنجم و تدوین برنامه عمل (67%) درجه ششم و خلاقیت درجه (66%) درجه هفتم نظام رشد آفرین انگیزشی (60%) درجه هشتم سلامت، تربیت بندی پیشگیری و ایمنی(34%) درجه نهم و کمترین امتیاز کسب شده مربوط به حوزه نتایج اداره مدرسه توسط مشارکت دانش آموزان (30%) درجه دهم است.

کلیدواژه‌ها