بررسی وضعیت عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، گروه علوم تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر تحلیل داده ها جزء تحقیقات آمیخته ای است،که هم کیفی و هم کمی است و از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران شامل 907 نفر است که از این تعداد 269 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای، طبقه ای نسبی و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی پرسشنامه مذکور تایید و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ، مقدار 898/0بدست آمد و داده ها به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج از دیدگاه مدیران ابتدایی شهر تهران نشان داد؛که مولفه های کیفیت آموزشی شامل سه مولفه اصلی و 12مولفه فرعی:1-عوامل مدیریتی شامل(توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه در مدارس، توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر عملکرد)2-عوامل سازمانی شامل(توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر محتوای آموزشی، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب و بروزرسانی امکانات و تجهیزات آموزشی)3-عوامل مهارتی شامل(توجه بر مهارتهای کلامی معلمان، توجه بر مهارتهای غیر کلامی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان) می باشد.بعلاوه پاسخدهی مدیران نسبت به وضعیت موجود مولفه های مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزشی مدارس در این3عامل در وضعیت مطلوبی قرار دارند.همچنین میانگین 6 عامل سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها