بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و دیوید ویکارت در زمینه تربیت اوان کودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

افزایش روزافزون متقاضیان آموزش‌های دوره اوان کودکی، نیاز والدین شاغل و جامعه، و حل مسائل حاکم بر سر راه آموزش اوان کودکی، ضرورت تهیه برنامه‌های کیفی و غنی را در این دوره نشان می‌دهد. به این خاطر هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلام و دیوید ویکارت در زمینه تربیت اوان کودکی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل فرارونده انجام شد. در بخش یافته‌ها، ابتدا از طریق کدگذاری به تحلیل محتوای آثار ویکارت پرداخته شد که طی آن مفاهیمی همچون آموزش و یادگیری مبتنی بر رشد، یادگیری فعال، بکار گیری روش حل مسئله، رشد همه‌جانبه، سنجش مشاهده‌ای و ارتباط بین خانه و مدرسه شناسایی گردید. در آموزه‌هایی اسلامی نیز در باب تعلیم و تربیت کودکان پیش‌دبستان، برخی مقوله‌ها همچون تربیت مبتنی بر دین اسلام، پرورش مهارت‌های تفکر، تعامل خانه، جامعه و مراکز پیش‌دبستان، سنجش جایگزین (واقعی)، کودک محوری، پرورش هویت ملی کودکان، توجه به تفاوت‌ها ، برنامه درسی غیرمتمرکز و تربیت همه‌جانبه شناسایی و معرفی شد. با بررسی مقوله‌های کدگذاری شده، تشابهت ها و تفاوت دیدگاه‌های اسلام و ویکارت در زمینه تربیت اوان کودکی نمایان گشت. درنتیجه طبق یافته‌ها، انتظار می‌رود در راستای اثربخشی برنامه‌های تربیتی پیش از دبستان و رشد و بالندگی کودکان از یافته‌های این تحقیق در جهت بصیرت به اهداف، محتوا، اصول، روش‌ها و نحوه ارزشیابی از تعلیم و تربیت کودکان پیش از دبستان استفاده به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها