اعتبار سنجی الگوی اختصاصی مدیریت مؤثر کلاس درس در علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران.

2 عضو هیات علمی ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی، گروه پرستاری و مامایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران.‌

چکیده

کلاس درس خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت است که مسئولیت اداره آن و تحقق اهداف آموزشی و درسی به عهده استاد است. هدف پژوهش حاضر اعتبار سنجی الگوی ارائه‌شده برای مدیریت مؤثر کلاس درس علوم پزشکی اصفهان است. توصیفی و جامعه آماری پژوهش اساتید و دانشجویان علوم پزشکی می‌باشد که با روش نمونه‌گیری در دسترس نمونه 277 نفری انتخاب و پرسش‌نامه مدیریت مؤثر کلاس درس روی آنان اجرا شد. پرسش‌نامه دارای 80 گویه بود که در قالب یک پیوستار از 1 تا 5 به گویه ها نمره داده شد. روش‌های بکار رفته برای تحلیل گویه ها (ضریب هولستی) برای رهاسازی از روایی صوری، محتوایی و سازه (تحلیل عاملی) و برای اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) برای کل پرسش‌نامه‌ها و عامل‌ها استفاده شد. درمجموع همه گویه ها یادگیری مدیریت مؤثر کلاس درس را موردسنجش قرار می‌داد. جهت‌بخش اعتبار الگو با توجه به کدهای استخراج‌شده کیفی از تکنیک تحلیل عاملی تائید استفاده گردید یا به‌عبارت‌دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی ابزارهای سنجش کُدهای اصلی پژوهش از رویکرد تحلیل عاملی استفاده گردیده که بارهای عاملی هفت مؤلفه به ترتیب 59-99-96-97-91-84 و 81 است. هدف از مطالعه حاضر ساخت اعتبار یابی و روا سازی پرسش‌نامه مدیریت مؤثر کلاس درس علوم پزشکی بود و با توجه به نتایج تحلیل عاملی هفت عامل شناسایی که درنهایت با توجه به الگوی به‌دست‌آمده هفت مؤلفه مدیریت مؤثر کلاس درس از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها