بررسی رابطه تعامل استراتژیک در بین شرکتهای بازرگانی و عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : شرکت توسعه فناوری پارس سیستم شرق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، گروه بازرگانی ،واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

2 استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

این پژوهش رابطه بین تعامل استراتژیک در بین شرکتهای بازرگانی و عملکرد شرکت را می سنجد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه کارشناسان شرکت توسعه فناوری پارس سیستم شرق می باشد. نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده 86 نفر محاسبه شد و به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه بین کارشناسان توزیع و جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک معادلات ساختاری با نرم افزار PLS بدست آمد و تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بین تعامل استراتژیک و عملکرد شرکت رابطه وجود دارد. بیشترین رابطه بین سودآوری و عوامل مالی ( 0.901) و کمترین مربوط به رابطه بین عوامل استراتژیک و توانمندی کسب و کار (0.458) است.
رتبه های بعدی مربوط به عملکرد محیطی و عوامل استراتژیک ، عملکرد اجتماعی و عوامل استراتژیک ، رضایت کارکنان و عوامل استراتژیک ، رضایت مشتری و عوامل استراتژیک ، ارزش بازار و عوامل مالی ،رشد و عوامل مالی ، عوامل مالی و توانمندی کسب و کار، عوامل استراتژیک و جذابیت بازار می باشد.

کلیدواژه‌ها