ارائه مدلی برای یادگیری حین کار معلمان با استفاده از نظریه زمینه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای یادگیری حین کار معلمان براساس زمینه‌ی مدارسی با انگیزه تربیت مذهبی با شش دهه پیشینه است. در این پژوهش کیفی از نسخه نظامند روش تولید نظریه زمینه ای (داده بنیاد) و مدل پارادایمی پیشنهادی استراوس و کربین استفاده شده تا ارائه مدل تسهیل ‌شود. داده ها به طور اصلی از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته گردآوری شده است. جامعه پژوهش به گونه هدفمند برگزیده شدند تا متشکل از افراد با سابقه و آگاه در زمینه‌ی پژوهش باشند. داده‌ها طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده و درپنج مؤلّفه به همراه پدیده اصلی این پژوهش «مدرسه کانون یادگیری حین کار معلمان»، مقوله بندی شدند. این مؤلّفه‌ها که شناسایی آن ها مدل را معنا می‌بخشند عبارتند از: «موجبات علّی» شامل ویژگی های فردی و ویژگی های شغلی؛ «شرایط زمینه ای» شامل ویژگی های سازمانی، کمیت و کیفیت دوره های آموزشی و حمایت سازمانی؛ «شرایط واسطه ای» شامل شرایط اجتماعی و فرهنگ، عوامل اقتصادی و عوامل فناوری؛ «راهبردها» شامل فرایندهای یادگیری فردی،گروهی و سازمانی و دوره های آموزشی؛ «پیامدها» شامل: پیامدهای فردی، پیامدهای مدرسه ای و پیامدهایی برای جامعه. اعتباراین پژوهش مرهون آشنایی کامل پژوهشگر، تجدید نظر چند باره در مراحل کدگذاری و مثلث گیری است. اعتماد (ثبات و هماهنگی) داده‌ها را تکرار کدها در دو مجموعه مدارس تأیید می‌کند. این مدل می‌تواند به عنوان مبنایی برای ارتقای یادگیری حین کار در مدارس مورد مطالعه و مدارس مشابه باشد و ایده هایی واقع گرایانه‌ای را معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها