بررسی الگوی قابلیت‌های بازار سازمانی مبتنی بر کارآفرینی سازمانی در شهرداری‌های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی،گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

3 دانشیارگروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

4 استادیار گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

چکیده

امروزه سازمانها در پی بهبود عملکرد خود راه‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند و راهبردهای مختلفی را تدوین و اجرا می‌نمایند، که وابستگی آنها را به محیط پیرامونی و مشتریان سازمان افزایش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی الگوی قابلیتهای بازار سازمانی میتنی بر کارآفرینی سازمانی است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و آمیخته بود و بر اساس معادلات ساختاری میتنی بر واریانس طراحی و اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شهرداری های استان گلستان بوند که برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد. تعداد نمونه 113 نفر بود برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. داده‌ها با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج و خروجیهای نرم افزار نشان دهنده تایید مدل هستند. به عبارت دیگر متغیرهای تحقیق شامل فروش، محصول و خدمات و مشتریان که با تکیه بر کارآفرینی سازمانی تعیین شده بودند، تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی سازمانی در شهرداری‌های مورد مطالعه داشته است. انتظار می‌رود که نتایج این تحقیق بتواند راه را برای مدیران سازمانهایی که برای آینده بهتر می اندیشند، هموار نماید.

کلیدواژه‌ها