ارائه مدل تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه ازاد اسلامی ،بابل،ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران بود. ‌این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته از طریق تلفیق روش‌های کیفی و کمّی استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کیفی15 نفر از خبرگان دانشگاه های مازندران بود. جامعه آماری مرحله کمی تحقیق کلیه مدیران دانشگاه های استان مازندران که تعداد کل جامعه آماری 478 نفر و حجم نمونه 213 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر اساس نتایج حاصل از محاحبه با خبرگان بدست آمد .پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از(7/0)محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق برای برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLSاستفاده شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران مورد تایید قرار داد و برای بررسی کفایت مدل از شاخص‌هایcv com، R2، cv red استفاده گردید که در مجموع نتایج نشان داد مدل ما از برازش مطلوبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها