تجارب زیسته معلمان کلاس های چندپایه پیرامون استفاده بهینه زمان و مدیریت آن به عنوان مؤلفه مؤثر در برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تجارب زیسته معلمان کلاس های چندپایه پیرامون استفاده بهینه زمان و مدیریت آن به عنوان مؤلفه مؤثر در برنامه درسی بود. این پژوهش یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی است. شرکت کنندگان در این مطالعه 8 معلم کلاس چندپایه از استان های یزد و کرمان بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انفرادی با معلمان در محل کار آنها گردآوری شد. داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از کدبندی مصاحبه ها، 422 کد اولیه حاصل گردید که پس از طبقه بندی 15 زیرطبقه، 5 طبقه و سه مفهوم به دست آمدکه با عناوین: 1- تبیین و شناسایی مؤلفه های مؤثر در صرفه جویی وقت 2- تبیین و شناسایی مؤلفه های مؤثر کمبود زمان 3- تبیین و شناسایی مؤلفه های مؤثر در برنامه ریزی و مدیریت زمان نام گذاری گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که معلمان کلاس های چندپایه برای جبران کمبود وقت می توانند از راهبردهای مختلفی با توجه به دانش آموز، تعداد آن ها، همچنین تعداد پایه ها، تاثیر پایه ها نسبت به هم، شیوه ها و مواد جهت صرفه جویی و مدیریت زمان استفاده نمایند. بکارگیری این راهبردها در سه زمینه یاد شده می تواند منجر به استفاده بهینه زمان و مدیریت آن در برنامه درسی کلاس های چندپایه و سبب تحقق اهداف برنامه درسی و تسهیل یادگیری دانش آموزان و تدریس معلم گردد.

کلیدواژه‌ها