استنتاج اهداف، مبانی و اصول احسان در روش‌های تعلیم و تربیت از منظر خواجه نصیر الدین طوسی به منظور ارائه الگوی تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر استنتاج اهداف، مبانی و اصول احسان در روش‌های تعلیم و تربیت از منظر خواجه نصیر الدین طوسی به منظور ارائه الگوی تربیتی بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق روش استنتاجی با الگوی بازسازی شده فرانکنا (استنتاج اهداف، مبانی، اصول و روش‌های تربیتی) انجام گرفته است. حوزه پژوهش شامل کتب نگاشته شده خواجه‌نصیر (اخلاق ناصری، اخلاق محتشمی و آداب متعلمین) و کتاب‌ها و مقالات و پژوهشها و شرحهای نوشته شده بر آثار خواجه‌نصیر بوده است. در این تحقیق پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از متون فوق، با استفاده از روش کدگذاری موضوعی ابتدا مفاهیم دستهبندی شد. سپس بر مبنای الگوی استنتاجی فرانکنا، اهداف، مبانی، اصول و روش‌های تربیتی استنتاج گردید. جهت بالابردن اطمینان‌پذیری و باورپذیری و به منظور اطمینان از نتایج حاصل، راه‌های دستیابی به نتایج مرتبا زیر نظر اساتید متخصص، مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش برخی از روشهای تربیتی احسان از دیدگاه خواجه نصیر عبارتند از: کرم، ایثار، عفو، مروت، نجابت، مواسات و همدردی، سماحت و بزرگواری، مسامحه و گذشت، حیا، رفق و مدارا، سیره نیکو داشتن، مسالمت، سکون و آرامش، صبر، قناعت، وقار، تقوا و ورع، نظم و انتظام، حریت و آزادگی

کلیدواژه‌ها