واکاوی عوامل جذب در مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف واکاوی عوامل جذب در مدیریت استعداد به منظور بهبود عملکرد فردی کارکنان آموزش‌‌‌‌‌‌ و‌پرورش ایران به روش کیفی-کمی انجام شد. پس از کدگذاری و دسته بندی40 مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش ،کیفی وکمی انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین85/. برآورد شد. در فاز کمی محیط پژوهش ،به تعداد 5873 نفر که با استفاده از فرمول کوکران 369 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند.. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از 75/0 گزارش شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودار ها، و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی تاییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور استفاده شد. با توجه به شاخص های ارزش گذاری ،روش های جذب، شایستگی وکانال استخدام با بار عاملی 57/.، 55/.، 39/.، 37. به ترتیب از بیشترین اثر تبیین کنندگی در این الگو برخوردار بوده.

کلیدواژه‌ها