ارائه مدل تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان مازندران با میانجیگری هوش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی مدیران آموزشی واعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان مازندران با میانجیگری هوش سازمانی و ارائه مدل بود. در این پژوهش از راهبرد کمی استفاده شد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر روش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این شامل کلیه مدیران آموزشی و اعضای هیأت علمی (2940 نفر) دانشگاه‌های استان مازندران است که در سال تحصیلی (98 - 1397) مشغول به کار بودند که با بهره‌گیری از فرمول کوکران تعداد 334 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از شیوه نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته آینده پژوهی، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت جمع‌آوری و از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس، ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تحلیل سوال های پژوهش از تحلیل مسیر و آزمون بوت استرپ استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای مدیریت دانش با آینده پژوهی، مدیریت دانش با هوش سازمانی و هوش سازمانی با آینده پژوهی رابطه‌ی معنادار و مثبت دارند. همچنین هوش سازمانی، در تأثیر مدیریت دانش بر آینده پژوهی نقش میانجی را ایفا می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها