مدیریت عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی با ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اراک

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه اراک

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اراک دانشیار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی و ارائه مدل انجام شد. از نظر هدف می توان پژوهش را جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته (کیفی و کمی) تلقی نمود. جامعه پژوهشی در بخش کیفی (استخراج عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان) منابع مرتبط داخلی و خارجی بود که مواردی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و پژوهشگر را تا حد اشباع اطلاعاتی یاری نمودند. در بخش کمی نیز کل مربیان دوره پیش دبستانی مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران به تعداد 5000 نفر بودند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 358 نفر از آن ها به عنوان نمونه برآورد و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند... یافته های پژوهش در بخش کیفی حاکی از آن بود که تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر سه عامل اصلی احساس آگاهی، احساس ارزشی و احساس عرفانی قرار دارد. در بخش کمی نیز مربیان دوره پیش دبستانی شهر تهران اعتبار مدل مستخرج را تأیید کردند. لذا سیاست گذران و برنامه ریزان درسی دوره پیش دبستان و دبستان میتوانند با استفاده از الگوی مفهومی مستخرج، تدابیر شایسته را جهت اجرای مطلوب و با کیفیت پرورش معنوی اتخاذ کنند. مربیان نیز قادر خواهند بود تا الگوی موجود را بر اساس تجربیات عملی تدریس، تطبیق دهند تا تدریس معنوی و معنادارتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها