اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت بر بهبود مهارت‌های خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ناحیه 1 کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

2 علوم تربیتی،روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی کرج،کرج،ایران.

3 علوم تربیتی ، روانشناسی دانشگاه ازاد کرج ، دانش آموخته

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت بر بهبود مهارت‌های خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ناحیه یک کرج انجام شد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش نیمه تجربی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه آماری به تعداد 1360 نفر می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی از بین مدارس ناحیه یک کرج، یک مدرسه و از بین دانش آموزان پایه پنجم آن مدرسه نیز به‌طور تصادفی 30 نفر انتخاب شد و در دو 15 نفره آزمایش کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش بسته آموزشی بر اساس الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت (2003)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (1999) و پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (2003) بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها مذکور از نظر اساتید راهنما و مشاور بررسی و تائید شد. پایایی کل پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به ترتیب 82/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که تدریس مبتنی بر الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای آیزنکرافت بر بهبود ابعاد مهارت خودکارآمدی (استعداد، بافت و کوشش) و ابعاد مهارت تفکر انتقادی (خلاقیت، بالندگی و تعهد) دانش‌آموزان ناحیه یک کرج مؤثر است.

کلیدواژه‌ها