سطح بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی کلانشهر تهران، با تاکید بر صنایع فرهنگی با استفاده از تحلیل ISM-MICMAC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

2 استادیار دانشگاه آزاد- تهران جنوب

3 استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

تنوع فعالیت‌های اقتصادی، برخورداری از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و مهم‌ترین محل برگزاری رویدادهای بزرگ هنری و فرهنگی در کلانشهر تهران باعث ایجاد پتانسیل عظیم فرهنگی و آموزشی و موقعیت خاص برای توسعه گردشگری فرهنگی گردیده اما برنامه‌های توسعه گردشگری این کلانشهر نسبت به میزان استعدادها و ظرفیت‌های منطقه ناچیز هستند و تاکنون نتوانسته‌اند به گونه‌ای مناسب و موفقیت آمیز، این منطقه را از نظر گردشگری توسعه دهند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل و شاخص‌های موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی تهران است که با توجه به اشتراکات فراوان این نوع از گردشگری با صنایع خلاق و فرهنگی، به این عوامل نیز تاکید گردیده است. شاخص‌ها با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و تحلیل محتوایی آن‌ها استخراج گردیده و سپس با استفاده از پرسشنامه دلفی دو مرحله مستخرج از نظرات خبرگان و برنامه ریزان شهری، نتایج پرسشنامه مرحله اول دلفی در مدل سازی ساختاری تفسیری، منتج به سطح بندی شاخص‌ها گردید و نتایج مرحله دوم پرسشنامه در نرم افزار میک مک تحلیل گردید و میزان اثرگذاری و اثرپذیری شاخص‌ها بر یکدیگر معین گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، شاخص‌ها قوانین و مقررات در سطح دهم و شاخص‌های مشارکت و تقسیم کار مناسب نهادی میان بازیگران مختلف صنعت، روابط سیاسی و بین المللی و وجود جاذبه‌های گردشگری فرهنگی در سطح نهم به منظور توسعه گردشگری فرهنگی کلانشهر تهران قرار دارند. در واقع شاخص‌های سطح نهم و دهم شاخص‌های پایه‌ای هستند که با توجه به نتایج تحلیل ساختاری_ تفسیری، در توسعه گردشگری فرهنگی تهران باید به آن‌ها توجه بیشتری گردد

کلیدواژه‌ها