تدوین الگوی حکمرانی کارآفرین براساس دیدگاه متخصصان و مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، استادیار پایه 12 ، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

هدف این پژوهش تدوین الگوی حکمرانی کارآفرین براساس دیدگاه متخصصان و مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش با روش پژوهش، به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه خبرگان و مدیران ستادی با روش نمونه برداری هدفمند به شیوه دلفی،30 خبره برای مشارکت و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته و تعاملی تا رسیدن به حد اشباع مقوله ها انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. برای بررسی محتوای مصاحبه های صورت گرفته مفهوم سازی و استخراج مقوله ها از شیوه نظامند استفاده شد. طرح تحقیق نظامند نظریه برخاسته از داده ها بر استفاده از مراحل تحلیل داده ها ازطریق کدگذاری باز کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تأکید دارد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 12MAXQDA استفاده شد. نتایج کیفی پژوهش پیرامون الگوی حکمرانی کارآفرین 95 شاخص و 31 مقوله بدست آمد که درکدگذاری محوری در 8 دسته مقوله فرعی قرار گرفتند. سپس با استفاده از مثلث سازی براساس مقوله های مستخرج از مصاحبه با متخصصین و پژوهش ها مدل الگوی حکمرانی کارآفرین در 5 بعدکارآفرین، عملگرایی و ریسک پذیری، چالش طلبی و رویاپردازی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها