طراحی الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر یادگیری خودراهبر در درس کاروفناوری مقطع متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

3 .استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر توجه انتخابی و یادگیری خودراهبر در درس کار و فناوری مقطع متوسطه-ی اول بود. روش تحقیق کیفی با هدف کاربردی صورت گرفت. داده‌های کیفی لازم جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله‌ها شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل اساتید و متخصصان برنامه‌ریزی درسی در کشور ایران هستند که در زمینه برنامه درسی وارونه، یادگیری خودراهبر اطلاعات لازم را داشته‌اند، مورد شناسایی قرار گرفته و در بخش کیفی از نظراتشان استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با متخصصان برنامه درسی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد پایایی بازآزمون 68/. درصد است که بیانگر پایایی مناسب است. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد تحلیل مصاحبه‌ها حاکی از این موضوع است که متخصصان به ارتباط بین برنامه درسی وارونه و یادگیری خودراهبر در مولفه‌های خود مدیریتی، خود نظارتی و خودانگیختگی اشاره نمودند. اگر چه در برخی مقوله‌ها تاکید بیش‌تری نسبت به مقوله‌های دیگر بود، اما آنان به نکاتی توجه کردند که نشانه اهمیت و تاثیر مقوله‌های تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها