طراحی الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی،واحد بین المللی کیش،دانشگاه ازاد اسلامی،جزیره کیش،ایران

2 دانشیار ، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بندرعباس، دانشگاه ازاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های آمیخته (کمی و کیفی ) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه مدارس هوشمند و در بخش کمّی شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس هوشمند در سال 1397 بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (30 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 357 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 5 مولفه و 44 شاخص منجر شد که 5 مؤلفه اثرگذار شامل برنامه درسی (پنهان و آشکار)، محیط مدرسه، معلم (عوامل فردی و شایستگی‌های حرفه‌ای)، مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی و آموزش (دانش، مهارت و نگرش) تأثیر دارند. نتایج دیگر نشان داد که اولویت مؤلفه های شناسایی شده به ترتیب عبارت است از: برنامه درسی (پنهان و آشکار) (0.57)، محیط مدرسه (0.55)، معلم (عوامل فردی و شایستگی‌های حرفه‌ای) (0.44)، مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی (0.33) و آموزش (دانش، مهارت و نگرش) (0.12). همچنین، درجه تناسب آن با اطمینان 95 درصد از نظر متخصصین مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها