مدل مفهومی رابطه میان سبک تصمیم گیری مدیران و ساختار سازمانی با میانجی گری جانشین پروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

4 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده ریاضی و رایانه ، بخش آمار

چکیده

این پژوهش با هدف رابطه میان سبک تصمیم‌گیری مدیران و ساختار سازمانی با میانجی‌گری جانشین‌پروری به منظور ارائه مدل مفهومی انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی همبستگی و به لحاظ نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به تعداد 1021 و اندازه نمونه آماری 461 نفری و از طریق نمونه‌برداری تصادفی طبقه ای، با کاربرد آزمون‌های همبستگی و معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از داده‌های بازیابی شده از پرسشنامه‌ها همبستگی و رابطه مثبت و معنی دار میان سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران و ساختار سازمانی را تأیید کرد. همچنین نقش برنامه‌ریزی جانشین پروری به عنوان عامل میانجی در تسهیل رابطه مذکور مشخص شد . این نتایج مدل پیشنهادی را تأیید کردند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که اجرای برنامه‌ریزی جانشین‌پروری به عنوان برنامه‌ای استراتژیک و راهبردی رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیر و ساختار سازمان را اثربخش تر خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها