واکاوی گفتمان استادان دانشگاه فرهنگیان از فرایند تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف واکاوی گفتمان استادان دانشگاه فرهنگیان از فرایند تدریس و به روش کیفی و از نوع تحلیل گفتمان انجام گرفت. شرکت کنندگان دراین پژوهش استادان‌اند که تعداد آنان 22 نفر و داده ها به حد اشباع رسید. روش نمونه‌گیری، هدف‌مند ملاک محور و ابزار جمع آوری اطلاعات، گفتگوها و مصاحبه‌های غیرساختاری بود. گفتگوها و مصاحبه‌ها پیاده وسپس با فرایند کد گذاری مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت مفاهیم به دست آمد. نتایج نشان داد که باید مولفه‌های ساختار دانشگاه، فرایند تدریس، ارزشیابی استادان از دانشجویان، پژوهش محوری و گزینش و جذب استادان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد تا معلمان حرفه ای تربیت شوند. بر اساس پژوهش انجام شده،‌ در مؤلفه ی فرایند تدریس استادان،‌ نیاز به یک بازنگری همه جانبه و جدی است. آنان باید روش های نوین و الگوهای تدریس و نظریه های یادگیری را شناخت پیدا کنند و در فرایند تدریس خود در کلاس ها به کار ببندند و "تدریس برای یادگیری" را با "تدریس برای تدریس" توأم ببینند.

کلیدواژه‌ها