مطالعه تطبیقی سلامت اجتماعی در بین جوانان کاربر و ناکاربر کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی منطقه5 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش نشاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت و مقایسه سلامت اجتماعی در بین جوانان کاربر و ناکاربر کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در منطقه5 شهر تهران بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی- تحلیلی و به لحاظ هدف، از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه جوانان کاربر و ناکاربر کتابخانه های عمومی در منطقه 5 شهر تهران و حجم نمونه برابر 342 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (2004) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آمار‌ توصیفی و استنباطی در قالب شاخص‌های پراگندگی، آزمون اسپیرمن، آزمون لوین، آزمون تی استیودنت، آزمون ANOVA استفاده شد و یافته ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سلامت اجتماعی و استفاده از کتابخانه عمومی در میان جوانان کاربر و ناکاربر، تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. لیکن میزان تفاوت اندک و از نوع ضعیف بوده است. براساس فرضیه های پژوهش میان ویژگی‌های جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال، بین جوانان کاربر و ناکاربر، رابطه معنادار و مثبتی مشاهده نشد. این عدم معناداری ناشی از رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی جوانان به محملهای اطلاعاتی نوین مانند: اینترنت، شبکه های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی کتابخوانی بوده است.

کلیدواژه‌ها