طراحی و تدوین الگوی مدیریت جامع عملکرد بر اساس رویکرد فرآیند محور در سه لایه (فردی، گروهی و سازمانی) در دستگاه های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ،

2 استادیار، گروه مدیریت،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران

3 3) استاد یار ، مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران،

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان بر اساس رویکرد فرآیند محور در سه لایه (فردی، گروهی و سازمانی) در سازمان‌های دولتی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به گارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است . جامعه‌ی آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی، اجرایی و همچنین در اجرای الگو کلیه کارشناسان و روسا و مدیران استان آذربایجان غربی می‌باشد. نمونه‌ی آماری با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند شامل 12نفر از خبرگان دانشگاهی و 8 نفر خبرگان سازمانی آشنا به مباحث ارزیابی عملکرد مصاحبه شد تجزیه تحلیل داده‌ها در سه مرحله گذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی شد .نتایج این بخش به شناسایی 27 مولفه در بخش سازمانی، 8 مولفه در بخش فردی و 5 مولفه در بخش گروهی منجر شده است. نتایج پژوهش نشان داد، ابعاد فردی شامل (انگیزش، ارتباطات، رشد و یادگیری، توسعه توانمندی‌ها، دستیابی به اهداف فردی، خلاقیت و نوآوری)، ابعاد گروهی شامل (مشارکت‌های گروهی، دستیابی به اهداف گروهی، خلاقیت تیمی) و بعد سازمانی شامل (مدیریت منابع انسانی، فرآیند های داخلی، مشتریان و ذینفعان، عملکرد مالی، دستیابی به اهداف سازمانی، کیفیت ارائه خدمات، انعطاف‌پذیری) می‌باشد

کلیدواژه‌ها