شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب یک مدل مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب ارائه مدل بود. روش پژوهش از نظر ‌هدف ‌کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. ‌جامعه ‌آماری ‌‌شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه در زمینه تعهد سازمانی بود. با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها سند پژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه گردآوری داده ها دلفی با منطق فازی بود. روایی از روش گوبا و لینکن پایایی آن نیز به روش توافق بین کدگذاران تعیین شده است. برای ‌تحلیل‌ داده‌های کیفی ‌از تحلیل‌ مضمون ‌و دلفی فازی و نرم افزار MAXQDA ‌استفاده‌ شد. در نهایت 3 بعد، 16 مولفه و 100 شاخص نهایی شد. ‌نتایج ‌نشان ‌داد ‌که ابعاد ارتقاء‌ تعهد سازمانی (فردی، سازمانی و محیطی) و مولفه‌های آن (احساس مثبت به شغل، تجربیات کاری، انعطاف پذیری، اعتماد، خودمختاری، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، انگیزه شغلی، امنیت شغلی، پشتیبانی مدیریت، ارتباطات کاری، مهارتهای رهبری، فرصت های شغلی جایگزین، محیط اجتماعی و محیط اقتصادی) بود. با توجه به ابعاد و مولفه‌ها مدلی ارایه شد که برازش مطلوبی داشت.

کلیدواژه‌ها