بررسی نقش «سازمان های مجازی» در ارتباطات انسانی موثر با رویکردی تفسیری به کنش رفتاری کاربران کافی نت های شهر دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی،پیام نور واحد دماوند،ایران

2 دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بر دانش است و تأثیرات شگرف اثرفضاهای مجازی در سرعت و فراوانی ارتباطات انسانی موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در این راستا پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی دیدگاه و نقش «سازمان‌های مجازی» در ارتباطات انسانی مؤثر با رویکردی تفسیری به کنش رفتاری کاربران پسر و دختر فضای مجازی در شهردماوند بر روی نمونه ای با انتخاب تصادفی خوشه ای طبقه ای به حجم 345 از جامعه آماری کلیه جوانان بین 17 تا 36 ساله شهر دماوند که به کافی نت‌ها و مراکز ارتباطات رایانه ای شهر دماوند که در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1394 مراجعه نموده‌اند و به روش پیمایشی انجام شده. جهت سنجش متغیرها از یک پرسشنامه محقق ساخته 32 سؤالی با مقیاس لیکرت و با اعتباری معادل 9018/0 در دختران و 7116/0 در پسران استفاده شده که پس از تکمیل، داده‌ها با نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است: 1) بین میزان بهره برداری جوانان دختر و پسر از سازمان‌های مجازی و ارتباطات انسانی مؤثر آن‌ها در زنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد اما در بین مردان رابطه معنی‌داری وجود دارد. 2) بین میزان آشنایی جوانان دختر و پسر شهر با دولت الکترونیک و دیدگاه آن‌ها نسبت به تأثیر دولت الکترونیک بر توسعه فرهنگی– اقتصادی و اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها