تعیین رابطه مهارتهای شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان مهارت‌های شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی مدیران و کارکنان بهزیستی شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی- توصیفی با روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان بهزیستی شهر تهران به تعداد 527 نفر بوده که از این میان 221 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد، کنترل خشم حاجتی، اکبرزاده و خسروی (1387) و رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شده است. روایی پژوهش با نظر استادان تأیید و برای اندازه‌گیری پایایی ابزار، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (شاخص‌های مرکزی، آزمون‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن) و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آن است که بین مهارت‌های شادکامی کارکنان بهزیستی شهر تهران با رضایت شغلی آنها رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین مهارت‌های کنترل خشم و رضایت شغلی کارکنان بهزیستی شهر تهران رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.
کلید واژه ها: شادکامی، کنترل خشم، رضایت شغلی، سازمان بهزیستی، شهر تهران.

کلیدواژه‌ها