طراحی و آزمون مدل پرتفوی محصول با رویکرد رفتار مصرف کننده در صنعت خدمات آموزشی تخصصی آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی-دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشیارگروه آموزشی مدیریت بازرگانی- دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

چکیده :
مهمترین سرمایه پژوهشگاه علوم انسانی، کارآموزانی است که در دوره ها شرکت میکنند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای پرتفوی محصول، با رویکرد رفتار مصرف کننده است، روش پژوهش، آمیخته اکتشافی است در بخش پژوهش کیفی،با استفاده از تحلیل داده بنیاد و به شیوه اشباع نظری، با دوازده تن از خبرگان برتر پژوهشگاه علوم انسانی، مصاحبه های عمیق و هدفمند برای گردآوری داده ها انجام شد. و با سه مرحله کدگذاری، در نهایت، الگوی مفهومی، استخراج شد. سپس در قسمت پژوهش کمی، برای سنجش مدل، از بین 120 کارمند و مدیر و اساتید پژوهشگاه، به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 92 تن برگزیده شدند پرسشنامه بین آنان پخش شد. روایی پرسشنامه 875 / . و پایایی آن 83% به دست آمد. وضعیت موجود پژوهشگاه از بابت سبد خدمات آموزشی، بالاتر از میانگین و در سطح نسبتا خوبی است. برای تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار پی ال اس، روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که مدل به طور کامل مورد تایید قرار گرفت. مدل شامل ده بعد (عوامل فردی، عوامل سیستمی، مدیریت خدمات آموزشی، عوامل محیطی، سیاستگذاری سطح خرد پژوهشگاه، سیاستگذاری سطح کلان پژوهشگاه، مدیریت پژوهشگاه، پیامد برای کارآموز، پیامد برای اساتید و پیامد برای پژوهشگاه) و بیست مولفه می باشد. با پیاده سازی این مدل، می توان، دوره های بیشتری بهمراه تعداد کارآموزان بیشتر، تشکیل داد. سود بیشتری را نصیب پژوهشگاه نمود و میزان رضایتمندی کارآموزان و اساتید را نیز افزایش داد.

کلیدواژه‌ها