تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران) انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد خبره در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان و در بخش کمّی کلیه کارکنان رسمی و قراردادی غیرعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ انجام شدند. نیکویی برازش ابزار برابر 0.91، خطای اندازه گیری مدل برابر 0.072 و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ کل برابر 0.812 به دست آمد. نتایج به دست آمده به شناسایی 3 بُعد، 8 مولفه و 42 شاخص منجر شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد مدل تدوین شده جهت سنجش و اندازه گیری کمی ها و کاستی ها در این حوزه و در نهایت ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها