طراحی الگوی برنامه‌ریزی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری (یک مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه بنیادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشکده علوم مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدیریت علمی در سازمان‌ها نیازمند طراحی الگوی مناسب برنامه‌ریزی است که بتواند سازمان را هوشمندانه به اهدافش برساند. طراحی الگوی برنامه‌ریزی جهت اتخاذ تصمیمات با حداقل خطا و با استفاده هوشمند از داده‌ها، اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مناسب و موثر برنامه‌ریزی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای این منظور، با بهره‌گیری از رویکرد پژوهش اکتشافی و با استفاده از روش تحقیق کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد و با نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه با 13 نفر از خبرگان، الگوی برنامه‌ریزی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر هوش تجاری طراحی شد. بر اساس کدگذاری‌های انجام شده، ابتدا 193 کدهای اولیه تحقیق تعیین شد. سپس 2 مفهوم(طبقه اصلی) و 27 مقوله‌(طبقه فرعی) مشخص شدند. سپس با گدگذاری انتخابی و دسته‌بندی تجمیعی مقوله‌ها، 4 جز اصلی الگو تعیین و روابط بین آن‌ها مشخص و سطوح کاربری آن‌ها تعیین گردید. در نهایت الگوی طراحی شده با استفاده از روش‌های علمی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت و کیفیت آن تایید شد و پیشنهادات جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها