تبیین رابطه بین سرمایه فکری ، یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان شعب بانک پارسیان استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سرمایه ی فکری یک دارایی نامشهود سازمان است. ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات، منجر به افزایش علاقه ی محققان به مطالعه در حوزه ی سرمایه ی فکری شده است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری سازمان و عملکرد کارکنان و یادگیری سازمانی می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شعب بانک پارسیان دراستان گیلان می باشد که دارای جمعیت 400 نفر می باشند. روش تحقیق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و سیستماتیک می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، عملکرد کارکنان و یادگیری سازمانی می باشد که پایایی سوالات پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه گردید و روایی سوالات به روش روایی محتوا تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS21 به روش آزمون هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتایج حاصله نشان داد که بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و هم چنین بین یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها