اثربخشی مداخله ذهن آگاهی بر اختلال کم‌توجهی و اختلال یادگیری در هنرجویان هنرستان های پسرانه شهر رودهن در سال تحصیلی 98-97

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله ذهن آگاهی بر اختلال کم‌توجهی و اختلال یادگیری در هنرجویان هنرستان های پسرانه شهر رودهن در سال تحصیلی 98-97 انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه هنرجویان هنرستان‌های پسرانه شهید چمران و آیت الله رفسنجانی در سال تحصیلی 98-97 در شهر رودهن بود که از بین آنها 30 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 n1=n2=). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه d2جهت ارزیابی مشکلات کم‌توجهی و پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران(CLDQ) بود. گروه آزمایش تحت مداخله ذهن آگاهی قرار گرفتند اما گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته ها: نشان داد که به کارگیری مداخله ذهن آگاهی موجب کاهش معنادار اختلال کم‌توجهی(001/0P=) در آزمودنی‌های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد. اما در کاهش مشکلات یادگیری اثربخشی معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: براساس یافته حاصل مبنی بر اثربخشی معنادار مداخله ذهن آگاهی بر کاهش اختلال کم‌توجهی پیشنهاد می‌شود، مشاوران و درمانگران برای کاهش مشکلات کم‌توجهی هنرجویان هنرستان‌ها، از مداخله ذهن آگاهی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها