ارائه مدل آموزشی جهت ارتقای کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع‌علمی‌کاربردی شمال غربی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، ارومیه، ایران

2 مدیر مسئول مجله تحقیقات مدیریت آموزشی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل آموزشی جهت ارتقای کارآفرینی در دانشگاه جامع‌علمی‌کاربردی بود؛ رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شده است.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه آموزش کارآفرینانه در دانشگاه جامع علمی کاربردی شمال غربی کشور و روش نمونه گیری در این پژوهش غیرتصادفی هدفمند بود. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد..با توجه به داده های موجود، یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل تشکیل دهنده آموزش کارآفرینانه (پدیده محوری)، آموزش زمینه‌ای، آموزش مهارت‌های کارآفرینانه و آموزش طرح کسب و کار است. همچنین، مولفه‌های پیشینه کارآفرینانه مدرسین، پیشینه کارآفرینانه دانشجویان، ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و فرهنگ کارآفرینانه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار (شرایط علی) بر آموزش کارآفرینانه و مولفه‌های قصد کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه و ایجاد کسب و کار مستقل به عنوان مولفه‌های تاثیرپذیر (پیامدها) از آموزش کارآفرینانه شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها