واکاوی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

چکیده

مسئولیت پذیری یکی از عواملی است که ضمن برآورده سازی نیازهای فردی و در نتیجه ارتقاء سلامت روان شناختی افراد، نقش مهمی نیز در موفقیت سازمانی ایفا می کند. لذا شناسایی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری کارکنان می تواند راهنمای مفیدی برای اتخاذ راهبردهای مداخله ای جهت بهبود این مقوله ی مهم فردی و سازمانی باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش گرندد تئوری بود. جامعۀ آماری پژو ش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش نیز از تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در شمال غرب کشور، شامل هوش اخلاقی، هوش هیجانی، رهبری، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، تعلق خاطر کاری، ارزشیابی بود. بر اساس مؤلفه های شناسایی شده می توان گفت که با افزایش و تقویت هر یک از این مولفه های تاثیرگذار شناسایی شده با راهبردهای مختص به هریک از آنها می توان به ارتقای مسئولیت پذیری کارکنان دانشگاه کمک نمود.

کلیدواژه‌ها